❤️ Dárek ke každé objednávce nad 359 Kč

❤️ Dárek k objednávce nad 359 Kč

BEZPLATNÉ DORUČENÍ NAD 1249 Kč

BEZPLATNÉ DORUČENÍ NAD 1249 Kč

Slovensko - EUR
NAMY - Zdravá kozmetika z prírody®

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi:

Prodávajícím:
Název: NAMY s.r.o.
Sídlo: Opatovská 642, Trenčín 911 01
IČ: 36332429
DIČ: 2021775118
Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2778 6798
Prodávající je zapsán v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo 1429/R
Web: https://www.namy.cz
E-mail: info@namy.cz
Telefon: +421 903 72 73 24
dále jen „Prodávající
a
kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce namy.cz (dále jen „eshop“).

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Z.z. Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 102/20140 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v platném znění pro prodej zboží spotřebiteli nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikateli.

1. Internetová stránka namy.cz

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, které byly poskytnuty v rámci poskytování našich služeb – prodej kosmetických výrobků. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webové stránky namy.cz ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z.. Osobní údaje budou použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou kurýrních společností, za účelem doručení objednaného zboží. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo. Kupující registrací na stránce souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů.

2. Objednávka a kupní smlouva

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na kupní smlouvu, uzavřenou v eshopu (dále „kupní smlouva“) a potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil, obchodním podmínkám porozuměl a s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Kupující zašle návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím eshopu (dále jen „objednávka“). Kupní smlouva je uzavřena akceptováním objednávky prodávajícím.

Závazným akceptováním objednávky je e-mailové potvrzení o akceptování objednávky, které je Prodávajícím zasláno na emailovou adresu Kupujícího.

Kupující odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že mu byly před jejím odesláním poskytnuty dostatečné informace o objednávaném zboží a to především:

  • všechny vlastnosti zboží – složení, INCI, hmotnost výrobku,
  • celková cena zboží včetně DPH, náklady na přepravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, včetně povinnosti zaplatit kupní cenu za objednané zboží,
  • informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy,
  • informace o délce trvání kupní smlouvy,

3. Předmět kupní smlouvy a ceny

Předmětem kupní smlouvy je prodej kosmetických výrobků, které vyrábí a distribuuje Prodávající.

Prodávající se zavazuje, že zboží dodá v řádném stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a Evropské unie.

Všechny ceny za zboží, služby a všechny ostatní poplatky zveřejněné na internetové stránce namy.cz jsou konečné. Ceny jsou včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

4. Platební podmínky

Zboží lze uhradit při dodání zboží na dobírku přepravní společnosti, platbou kreditní kartou nebo převodem na bankovní účet.

Faktura za prodej zboží je kupujícímu předána při převzetí zboží nebo zaslána předem elektronickou poštou.

5. Dodací lhůta a přepravní podmínky

Pokud nebude se zákazníkem individuálně dohodnut jiný způsob dodání zboží, využívá prodávající k zasílání zboží smluvních dopravců – kurýrní služby nebo Zásilkovna.cz. Způsob doručení zboží určuje kupující výběrem ze způsobů dodání dle dodacích podmínek zveřejněných na stránkách prodávajícího, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle následující pracovní den po přijetí objednávky (pro objednávky do 12:00) v případě výběru platby na základě dobírky. V případě výběru platby kartou se lhůta pro dodání podle předchozí věty začíná počítat od připsání platby na účet prodávajícího (tj. ne od přijetí objednávky). V případě nedostupného množství zboží je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty okamžitě informován. V případě, že nebude možné dodat zboží v termínu navrženém kupujícím v objednávce nebo uvedeném v eshopu, je prodávající oprávněn dodat zboží v přiměřené dodatečné lhůtě.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Dnem dodání zboží je den převzetí zboží kupujícím.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli vad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušený.

6. Záruční a reklamační podmínky

Prodávající odpovídá za kvalitu zboží při převzetí zboží kupujícím a během záruční doby výrobku. Pokud kvalita zboží neodpovídá, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou.

Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího na internetové stránce elektronického obchodu namy.cz.

Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

  • emailem na adresu: info@namy.cz,
  • telefonicky: +421 903 72 73 24,
  • poštou na adresu: NAMY s.r.o., Opatovská 642, Trenčín 911 01, Slovenská Republika,

a následně zaslat reklamované zboží, v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na výše uvedenou adresu prodávajícího.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží, je-li dostupné, nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvní podmínky dodání.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 1/2003. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechna přijatá plnění.

Kupující je oprávněn využít prodejcům nabízenou možnost odstoupení od smlouvy, tzn. garance 100% spokojenosti za podmínek, že kupující vrátí prodávajícímu do 90 dnů od převzetí zboží minimálně 80% původní hmotnosti výrobku. V případě opakovaného využití této možnosti jedním kupujícím může toto chování vyhodnotit prodávající jako spekulativní a je oprávněn s kupujícím odmítnout uzavřít další kupní smlouvu. Odstoupení od smlouvy je povinen kupující oznámit prodávajícímu na emailové adrese: info@namy.cz

8. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlýnské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.europskyspotrebitel.sk je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a doplňuje nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@namy.cz), není-li spokojen se způsobem, jakým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může kupující podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

Kupující může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, resp. dodavatelem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména ale ne výlučně v souladu s Občanským zákoníkem resp. Obchodním zákoníkem, přičemž práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami založená, ale výslovně neupravená, se řídí zejména tímto zákonem a v případě potřeby i ustanoveními jiných platných právních předpisů právního řádu ČR.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.03.2020.

Používáme cookies, abychom pro vám zabezpečili ten nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud budete pokračovat v používání této stránky, tak souhlasíte s našimi Zásadami zpracování osobních údajů a použití cookies.